Choosing Change – Lựa Chọn Biến Đổi

0
764

What is your first reaction when you read the word change? Is it a moment of dread and despair? Perhaps, you are thinking of changing the furniture in your living room – excited? Maybe you are thinking of packing all your belongings and moving to a new city with great anticipation of what new things you will uncover.

Phản ứng đầu tiên của bạn khi đọc từ “thay đổi” là gì? Đó có phải là khoảnh khắc của sự sợ hãi hay tuyệt vọng? Có thể, bạn đang nghĩ đến việc thay đổi nội thất phòng khách của mình – nghe có vẻ hứng thú nhỉ? Hay bạn đang nghĩ đến việc đóng gói tất cả đồ đạc và di chuyển đến một thành phố mới với sự dự đoán về những gì mới mẻ sắp được khám phá.

Whatever your reaction, you are not alone! In a quick search through Google, there were over 12.5 billion results. It seems to be a popular topic! 

Dù phản ứng của bạn là gì, bạn cũng không phải là người duy nhất tìm kiếm về từ này! Đây là một chủ đề phổ biến khi có hơn 12,5 tỷ kết quả khi bạn gõ từ khóa “thay đổi” trong khung tìm kiếm của Google.

I would in no way consider myself a natural or animal science person. I grew up in a big city and am not a fan of dirt. I much prefer concrete. However, there is one part of nature that fascinates me – what happens when a caterpillar becomes a butterfly. That process and result amaze me.

Tôi không phải là một người yêu thích thiên nhiên hay khoa học động vật. Tôi lớn lên ở một thành phố lớn và không phải là một người hâm mộ của bụi bẩn. Tôi thích bê tông và các tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, có một phần của thiên nhiên mê hoặc tôi – đó là những gì xảy ra khi một con sâu bướm trở thành một con bướm. Quá trình đó và kết quả của nó thực sự khiến tôi ấn tượng.

In the December 2018 issue of National Geographic magazine, I found an interesting and brief article on new discoveries related to this metamorphosis (change). Apparently, at one time, scientists believed that the caterpillar became “soup” in the chrysalis to become a butterfly. Because of new technology that allows scientists to watch the journey by scans, scientists now know that this makeover is programmed into the insect, causing some cells to die and others to grow and expand. Can you just imagine what it takes for a creeping insect (caterpillar) to become a winged beauty (butterfly) capable of flight! Of course, it’s programmed – God made them that way!

Trong số tháng 12 năm 2018 của tạp chí National Geographic, tôi đã tìm thấy một bài viết thú vị và ngắn gọn về những khám phá mới liên quan đến quá trình biến đổi này. Rõ ràng, có một thời gian, các nhà khoa học tin rằng con sâu bướm đã trở thành “món súp” trong những cái kén để trở thành một con bướm. Do công nghệ mới cho phép các nhà khoa học theo dõi hành trình bằng cách quét, giờ đây các nhà khoa học biết rằng sự thay đổi này được lập trình bên trong côn trùng, khiến một số tế bào chết đi và những tế bào khác phát triển và nhân rộng. Bạn có thể hình dung những gì cần thiết cho một loài côn trùng (sâu bướm) để trở thành một loại có cánh đẹp (bướm) có khả năng bay! Tất nhiên, nó đã được lập trình – Chúa đã tạo thành chúng theo cách đó!

Talk about change! WOW! The God of the universe so carefully created a creepy crawly insect that it could become a beautiful butterfly that can fly. How much more has He created you and me!

Nói về sự biến đổi! WOW! Thiên Chúa của vũ trụ đã cẩn thận tạo ra một loài côn trùng bò lổm ngổm và sau đó có thể trở thành một con bướm xinh đẹp có thể bay lượn. Vậy với chúng ta, Ngài còn tác tạo tuyệt vời hơn như thế nào nữa.

Genesis 1 reminds us in verse 27, “So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.”

Câu 27 trích trong sách Sáng thế 1 nhắc nhở chúng ta rằng, “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” 

Psalm 139 declares in verse 13 (NLT), “You made all the delicate, inner parts of my body and knit me together in my mother’s womb. Thank you for making me to wonderfully complex.” I wonder what the butterfly might say if he could read those last words – wonderfully complex!

Thánh Vịnh 139 tuyên bố trong câu 13 (NLT), “Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa dựng con nên lạ lùng.” Tôi tự hỏi con bướm có thể nói gì nếu nó có thể đọc những từ cuối cùng này – sự phức tạp tuyệt vời! 

This same God who created you and me in His image also created us with the ability to choose and to change. Aren’t you glad change included no more diapers or baby food? Change included learning to walk and riding a bicycle, learning to spell, using a computer, driving a car, and when we become followers of Jesus, the change can be exponential!

Điều nay tương tự với cách Thiên Chúa tạo thành bạn và tôi giống hình ảnh của Ngài và cũng như tạo dựng chúng ta với khả năng để lựa chọn và thay đổi. Bạn có vui không khi sự thay đổi bao gồm việc không cần dùng tã hay đồ ăn dặm cho trẻ em nữa nữa? Thay đổi cũng bao gồm việc học đi và chạy xe đạp, học cách đánh vần, sử dụng máy tính, lái xe hơi và khi chúng ta trở thành những người theo Chúa Giê-su, sự biến đổi có thể theo cấp số nhân.

You say, “Can be exponential??” Yes, can be because we have the opportunity to choose to go along with God’s plan, design and desire for us or not. When we participate with God, we choose to allow Him to exercise His plan for, with and in us. Of course, it will mean change.

Bạn hỏi rằng, “Có thể biến đổi theo cấp số nhân?” Vâng, có thể bởi vì chúng ta có cơ hội lựa chọn để tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa tạo dựng và mong muốn cho chúng ta hoặc không. Khi chúng ta tham gia cùng với Thiên Chúa, chúng ta chọn việc để Chúa thực hiện kế hoạch đó cho chúng ta, cùng với chúng ta và trong chúng ta. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là biến đổi. 

When we become followers of Jesus, the change can be exponential!

Khi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, sự biến đổi được nhân lên gấp nhiều lần!

2 Corinthians 5:17 tells us that “… if anyone is in Christ, the new creation has come; the old has gone, the new is here!” Change!!

Cô-rinh-tô 2 chương 5 câu 17, nói với chúng ta rằng: “…phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi ”. Thay đổi !!

Romans 12:2 reminds us that we can “be transformed by the renewing of your mind.” Change!

Rô-ma 12:2 nhắc nhở chúng ta “hãy cải biến con người an hem bằng cách đổi mới tâm thần.” Thay đổi!

The final makeover (change) happens in Revelation 21:5, where it says, “He who was seated on the throne said, ‘I am making all things new!'”

Sự biến đổi cuối cùng xảy ra trong bài trích sách Khải Huyền 21:5 nói rằng “Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự.”

As you go through your days and change happens all around you, remember that the One who cares most about you, me and the butterfly is making all things news. Are you ready

Khi bạn trải qua những ngày trong cuộc đời mình và sự thay đổi xảy ra xung quanh bạn, hãy nhớ rằng Ngài quan tâm đến bạn nhất, tôi và cả con bướm đang bay kia đang biến đổi mọi thứ trở nên mới. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Tác giả: 

Karen McGuire

March 26, 2019

 

Karen McGuire came to Lead Like Jesus in February 2004 following the first Lead Like Jesus Celebration in Birmingham, Alabama, in November 2003, where she served as the volunteer coordinator. She comes with vast experience in local church ministry and denominational work and has been instrumental in the formation of several successful nonprofit ventures, including two churches, a seminary, a medical missions organization, and a welfare-to-work program. Karen served on several church staffs, held many volunteer positions in her local church, and is a Bible study teacher and seminar and retreat leader. She has one son and two young adult granddaughters.