A Reputation Worth Having – Uy danh xứng đáng

0
1183

What are you known for? Does your family experience Jesus’ faithfulness and compassion through you? Do your colleagues and supervisors know you to be loyal and devoted? Do your brothers and sisters in Christ know you in these same ways? What about your friends and community members? We build our reputations one interaction and one person at a time. As we focus on Jesus, the transformation He works within us will empower us to love and lead like He does in every sphere of life.

Bạn được biết đến bởi điều gì? Gia đình của bạn có được kinh nghiệm về sự trung thành và lòng thương xót của Chúa Giêsu qua bạn không? Đồng nghiệp và cấp trên của bạn biết bạn là người trung thành và tận tâm không? Anh chị em Kitô hữu có biết bạn cũng như vậy không? Còn những người bạn và các thành viên trong cộng đoàn thì như thế nào? Chúng ta xây dựng uy tín của chúng ta qua từng tương tác với từng người và từng thời điểm. Như chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu, sự biến đổi Người làm việc trong chúng ta làm cho chúng ta có khả năng yêu và lãnh đạo như Người trong mọi phạm vi ảnh hưởng của cuộc sống.

And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord’s glory, are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. —2 Corinthians 3:18

Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương, như vậy chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí. – Corinto 2, 3:18

Prayer: Jesus, shine through me today. Transform me from the inside out. Empower me to love, live, and lead like You and, everywhere I go, help me develop the reputation of being like You. In Your name I pray, amen.

Cầu nguyện: Giê-su, xin hãy soi sáng con hôm nay. Biến đổi con cả bên trong lẫn bên ngoài. Thêm sức mạnh cho con để con có thể yêu, sống và lãnh đạo như Ngài. Và mỗi nơi con đến, xin hãy giúp con phát triển uy danh như Ngài. Con cầu xin nhân danh Chúa Ki-tô, amen.