Dropping the Baton – Làm Rơi Tín Gậy

0
501

Jesus has gone before us, showing the way, offering Himself as a sacrifice and servant to bring us life. His Spirit empowers us to live a Jesus-like life of selfless service. As we draw on His living presence, we take up the baton to pass along the call and privilege of following Him. Make no mistake, the lives we live matter. It is our privilege and responsibility to pass on Jesus’ mandate to serve one another, in His name and for His cause. Run well today, don’t drop the baton!

Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, để chỉ đường, tự hiến mình như một của lễ và trở nên đầy tớ để mang lại cho chúng ta sự sống. Thần Khí của Ngài cho phép chúng ta sống cuộc đời phục vụ người khác như Chúa Giêsu. Khi chúng ta bị thu hút bởi sự hiện diện sống động của Ngài, chúng ta cầm lấy tín gậy để theo lời mời gọi và đặc ân đi theo Ngài. Đừng mắc lỗi, cuộc sống chúng ta đang sống có ảnh hưởng. Đó là đặc ân và trách nhiệm của chúng ta để truyền lại sứ mệnh của Chúa Giêsu là phục vụ lẫn nhau, nhân danh Ngài và vì sự nghiệp của Ngài. Hãy chạy thật tốt ngày hôm nay, đừng làm rơi tín gậy!

Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. -1 Corinthians 9:24

Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.-1 Cô-rinh-tô 9:24

Prayer: Jesus, may we firmly grasp the baton of faith, and run in Your footsteps, pressing forward in selflessness, pouring ourselves out on Your behalf. May others be inspired to run the race because of us. We pray in Your Name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có thể nắm vững tín gậy, và chạy theo bước chân Ngài, tiến lên trong sự vị tha, dấn thân thay cho Ngài. Xin hãy để cho người khác hứng khởi để chạy đua vì chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. A Men.