Followers – Những Môn Đệ Ngài

0
963

In a world where everyone wants to be a leader, being a follower is often looked down upon. Yet none of us stands alone. Everyone follows someone. Peter and Andrew, James and John, and others chose to follow Jesus. Accepting His invitation changed their lives. What about you? Have you accepted Jesus’ invitation? Has becoming His follower transformed the focus of what you do? What difference will being His follower make in your life today?

Trong một thế giới mà mọi người đều muốn trở thành một nhà lãnh đạo, thì trở thành một người môn đệ thường bị coi thường. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta đứng một mình. Mọi người sẽ theo một ai đó. Phê-rô và An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an, và những người khác đã chọn theo Chúa Giêsu. Chấp nhận lời mời của Ngài đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Thế còn bạn? Bạn có chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu không? Việc trở thành môn đệ Ngài có biến đổi trọng tâm cho những gì bạn làm không? Việc trở thành môn đệ Ngài sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của bạn hôm nay?

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.” At once they left their nets and followed him. –Matthew 4:19-20

Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Mt 4, 19-20

Prayer: Jesus, take us back to the day we first heard Your invitation to follow You. Show us how far You have brought us, and how much further You want to take us. May we eagerly follow You as You transform our hearts, heads, hands, and habits. May we be more like You today than we were yesterday. We ask in Your Name and for Your sake, amen

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đưa chúng con trở lại ngày chúng con nghe lời mời gọi để đi theo Ngài. Xin cho chúng con biết Chúa đã mang chúng con đi bao xa, và Ngài muốn đưa chúng con đi bao xa nữa. Xin cho chúng ta hăng hái đi theo Ngài khi Ngài biến đổi Con tim, Tư duy, Hành động và Thói quen của chúng con. Ước chi ngày hôm nay chúng con sẽ trở nên giống Chúa hơn ngày hôm qua. Chúng tôi cầu xin nhờ Chúa Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, Amen.