Accepting the Cost – Chấp Nhận Hi Sinh

0
1509

Jesus always knew that the cross lay before Him. He had no illusions that His life would be easy. He accepted the cost to ushering in God’s kingdom and providing salvation. At the beginning of His ministry, He prepared Himself for the task ahead, all the while being tempted to take the easy way out. What has God given you to do? How does God want to strengthen you to accomplish His purposes?

Chúa Giêsu đã luôn luôn biết rằng thập giá đang ở trước Ngài. Ngài không có ảo tưởng rằng cuộc sống của Ngài sẽ dễ dàng. Ngài chấp nhận cái giá để mở ra vương quốc của Thiên Chúa và ban phát sự cứu rỗi. Khi bắt đầu sứ vụ của Ngài, Ngài tự chuẩn bị cho nhiệm vụ phía trước của mình trong khoảng thời gian bị cám dỗ để thoát khỏi cách dễ dàng. Vậy Thiên Chúa trao cho bạn nhiệm vụ gì? Thiên Chúa muốn ban cho bạn sức mạnh ra sao để hoàn thành các mục đích của Ngài?

Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for forty days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. –Luke 4:1-2

Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. – Luca 4:1-2

Prayer: Lord, as we begin a season of preparing our hearts to celebrate Jesus’ suffering, death, and resurrection, we contemplate our role in ushering in Your kingdom. Like Jesus, we turn our attention to You, and set ourselves apart to partner with You to accomplish Your purposes. In Jesus’ Name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, khi chúng con bắt đầu một mùa chuẩn bị lòng chúng con để tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng con suy ngẫm về vai trò của chúng con trong việc mở ra vương quốc của Ngài. Giống như Giêsu, chúng con hướng tâm trí của chúng con lên Ngài, và tự tách mình ra để hợp tác với Ngài để hoàn thành các mục đích của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu, Amen.