GO WHERE HE TELLS YOU – HÃY ĐẾN NHỮNG NƠI NGÀI SAI BẠN ĐI

0
1425

Jesus always has a reason for the things He says. He sent His disciples to Galilee after His resurrection so that He could meet with them. What if they hadn’t gone? What if they hadn’t paid attention to what He said? They would have missed out on time with Him and on hearing His life-changing commission directly from Him. What about you? What has Jesus told you to do? Where has He sent you?

Chúa Giêsu luôn có một lý do cho những điều Ngài phán. Ngài đã sai các môn đệ đến xứ Ga-li-lê sau khi Ngài phục sinh để Ngài có thể gặp gỡ họ. Vậy nếu họ đã không đến đó thì sao? Điều gì có thể xảy ra nếu họ không quan tâm đến những gì Ngài đã nói? Họ sẽ bỏ lỡ thời gian ở với Ngài và không nghe được sự ủy thác thay đổi cuộc đời một cách trực tiếp từ Ngài. Còn bạn thì sao? Chúa Giêsu đã nói bạn làm gì? Ngài đã sai bạn đi đâu?

Then the eleven disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. –Matthew 28:16

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. (Mat-thêu 28:16)

Prayer: Jesus, don’t let us take for granted our opportunities to hear You speak to us. You have given us Your Word, Your Spirit, and prayer. May we tune our ears to Your voice, and take time to listen to what You have to say. May we do what You say and go where You send us. In Your name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con bỏ lỡ cơ hội để nghe Ngài nói với chúng con. Ngài đã ban cho chúng con Lời Ngài, Thần Khí Ngài và lời cầu nguyện. Xin cho chúng con nhận ra tiếng nói của Ngài, và dành thời gian để lắng nghe những gì Ngài nói. Xin cho chúng ta có thể thực hiện những điều Ngài nói và đi đến những nơi Ngài gửi chúng con đi. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen