Heaven-Splitting, Earth-Shattering Love – Tình Yêu Rung Chuyển Trời Đất

0
718

God loves people—men and women, boys and girls, everyone and everywhere. This is the heaven-splitting, earth-shattering good news of Jesus’ coming. This reality overwhelmed Mary and the shepherds alike, who were humbled and brought to worship by the gift of God’s love in Jesus’ coming. Little did they know how far that love would go to reclaim a fallen world and bring life, peace, and light to millions.

Thiên Chúa yêu thương con người – đàn ông và phụ nữ, con trai và con gái, tất cả mọi người và mọi nơi. Đây là Tin Mừng rung chuyển trời đất về việc Chúa Giê-su ngự đến. Sự kiện này đã làm choáng ngợp tâm hồn mẹ Mary và các mục đồng, những người khiêm nhường và được mang đến để thờ phượng bởi món quà tình yêu của Thiên Chúa trong ngày Chúa Giê-su ngự đến. Họ đã không biết tình yêu đó sẽ cứu giúp thế giới sa ngã và mang lại sự sống, bình an và ánh sáng cho hàng triệu người.

When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. –Luke 2:17-20

Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (Luca 2:17-20)

Prayer: God, let Your love wash over us. Let us freely and generously share it with others. Thank You for loving us and sending Jesus, in whose name we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy tẩy rửa chúng con bằng tình yêu của Ngài. Xin giúp chúng con tự do và quảng đại chia sẻ tình yêu đó với những người khác. Tạ ơn Ngài đã yêu chúng con và gửi Chúa Giê-su đến với chúng con, chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.