Humility – Khiêm Nhường

0
1072

Humility is just one of a list of unexpected qualities that are to set us apart from other leaders. But it is central to all the other qualities. Humility first leads us into the presence of God, and causes us to recognize Him as being worthy of worship. As we humbly yield our lives to His keeping, His transforming power begins to shape us into the image of Jesus. What role has humility had in making you into someone who leads like Jesus?

Khiêm nhường chỉ là một trong danh sách những phẩm chất không mong đợi tách chúng ta khỏi những nhà lãnh đạo khác. Nhưng khiêm nhường là trung tâm của tất cả các phẩm chất khác. Trước tiên, khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và nhận ra Ngài là cùng đích của việc tôn thờ. Khi chúng ta khiêm nhường đặt sự sống của chúng ta để Thiên Chúa nắm giữ, quyền năng biến đổi của Ngài bắt đầu uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Chúa Giêsu. Sự khiêm nhường có vai trò gì trong việc giúp bạn trở thành một người lãnh đạo như Giêsu?

Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. —Colossians 3:12

Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Cl 3:12

Prayer: Jesus, as we read Paul’s words to the Colossian disciples, we realize that these qualities describe You. Oh, that they would increasingly describe us. Let humility open the door for You to make us more like You, we pray in Your name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con đọc thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Côlôsê, chúng con nhận ra rằng những phẩm chất đó miêu tả về Ngài. Ồ, mong rằng càng ngày những phẩm chất đó sẽ miêu tả về chúng con. Xin hãy để sự khiêm nhường mở cánh cửa để Ngài biến đổi chúng con trở nên giống Ngài hơn, Chúng con nguyện xin nhờ danh Ngài. Amen!