In His Image – Trong Hình Ảnh Thiên Chúa

0
1585

The world around us presses in, trying to shape us into its image. Yet we do not belong to the world, and we do not need to allow it to conform us into its image of who we are. We are leaders, yes, but we are serving leaders. We are created in the image of God, made for responsibility, yet always conscious that we are not God. Therefore, we lead as those who serve Him, living to exalt Him, and to lead others to know Him better. We will have opportunities this day to point to Him, to reflect His goodness and unconditional love into the world around us. Shaped and empowered by His Spirit, we live today to exalt Him only.

Thế giới xung quanh chúng ta đang cố gắng định hình chúng ta vào trong hình ảnh của nó. Tuy nhiên, chúng ta không thuộc về thế gian, và chúng ta không cần phải cho phép thế gian điều chỉnh việc chúng ta là ai theo khuôn khổ của nó. Chúng ta là những nhà lãnh đạo, đúng thế, nhưng chúng ta là những nhà lãnh đạo phục vụ. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, được giao trách nhiệm, nhưng luôn ý thức rằng chúng ta không phải Thiên Chúa. Do đó, chúng ta lãnh đạo để phục vụ Ngài, sống để tôn vinh Ngài, và để hướng dẫn người khác biết Ngài nhiều hơn. Ngày nay, chúng ta có cơ hội để hướng đến Ngài, để phản chiếu sự tốt lành và tình yêu vô điều kiện của Ngài trong thế giới xung quanh chúng ta. Được hình thành và trao quyền bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta đang sống ngày hôm nay chỉ để tôn vinh một mình Ngài.

So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. –Genesis 1:27

Vì vậy, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài; Ngài tạo nên loài người giống hình ảnh Đức Chúa Trời; Ngài tạo nên người nam cùng người nữ. ST 1:27

Prayer: Lord, shine through us today. May those around us see You better as they interact with us. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tỏa sáng qua chúng con hôm nay. Xin cho những người xung quanh chúng con nhìn thấy Ngài tốt hơn khi họ gặp gỡ chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.