Jesus’ Vision – Viễn Cảnh của Chúa Giêsu

0
1497

Jesus’ purpose for His disciples was that they would follow in His footsteps, living lives devoted to the Father and empowered by the Holy Spirit, and calling others to do the same. He started with the end in mind, a vision of transformed people loving God and others. The early disciples embraced His vision and mission, going on to influence the thinking, behavior, and development of those they met. We are called to the same great vision and mission today. How will your life today contribute to Jesus’ vision and mission?

Mục đích của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài là họ sẽ bước theo những bước chân của Ngài, sống đời phục vụ Chúa Cha, được Chúa Thánh Thần trao quyền và mời gọi những người khác cũng làm như vậy. Ngài bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí, một tầm nhìn của những người được biến đổi để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Những môn đệ đầu tiên đã bước theo viễn cảnh và sứ mệnh ấy của Ngài, tiếp tục ảnh hưởng lên suy nghĩ, hành vi và sự phát triển của những người mà họ gặp. Chúng ta được mời gọi vào cùng một viễn cảnh và sứ mệnh vĩ đại ấy ngày hôm nay. Cuộc sống của bạn ngày hôm nay sẽ có đóng góp như thế nào đối với viễn cảnh và sứ mệnh ấy của Chúa Giêsu?

As you sent me into the world, I have sent them into the world. –John 17:18

Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. – Gio-an 17:18

Prayer: Jesus, impart Your vision to us. Show us what it would look like for us to live today on mission with You. Open our eyes, show we can help Your vision become a reality in our homes, churches, community, and place of work. May Your vision come to pass, we pray in Your Name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy truyền đạt viễn cảnh của Ngài cho chúng con. Xin tỏ cho chúng con viễn cảnh ấy sẽ ra sao khi chúng con sống thực thi sứ mệnh cùng với Ngài ngày hôm nay. Xin hãy mở mắt chúng con, xin tỏ cho chúng con rằng chúng con có thể góp phần để sứ mệnh ấy trở thành hiện thực ngay tại gia đình, nhà thờ, cộng đoàn và nơi làm việc của chúng con. Nguyện xin cho viễn cảnh của Ngài trị đến, chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giêsu, Amen.