Lãnh đạo là sự xác tín, không phải sự thuận tiện – Leadership is a Matter of Conviction, not Convenience

0
1340

 

We are blessed to live in a time that offers so many conveniences. We get news and weather by turning on the television or radio, bank via the ATM, cook or call for home delivery. Many conveniences, like cell phone or texting, allow us to communicate with loved ones when we are away, but they can also foster a sense of isolation.  How many times have you witnessed people walk past each other without speaking a word, not even a “Good Morning”, texting instead of talking, or walking into traffic while reading their texts?

Chúng ta may mắn khi sống trong thời đại có rất nhiều tiện ích. Chúng ta nhận tin tức và thời tiết bằng cách bật tivi hoặc đài phát thanh, rút tiền bằng máy ATM, nấu ăn hoặc gọi điện để nhận giao tận nhà. Rất nhiều sự tiện lợi, giống như điện thoại di động hoặc tin nhắn, cho phép chúng ta liên lạc với người mà chúng ta yêu thương khi họ không ở cạnh bên, nhưng chúng có thể nuôi dưỡng tình trạng cô lập. Đã bao nhiêu lần bạn chứng kiến môi người đi ngang qua nhau mà không nói một lời nào, thậm chí chỉ là lời “Chào buổi sáng”, nhắn tin thay vì nói chuyện, hoặc là băng qua đường khi đọc tin nhắn?

 

These shortcuts are not just damaging relationships but have become a public health issue.  In 2017, the Center for Advanced Public Safety, at the University of Alabama reported that 66% of all fatal crashes were caused by pedestrians. A University of Iowa study on texting while walking revealed similar results.  When it comes to relationship-building, perhaps the late economist and historian, Charles Issawi said it best when he said, “a shortcut is the longest distance between two points.”   

Những lối tắt này không chỉ phá hủy các mối quan hệ mà đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Năm 2017, Trung tâm An toàn Công cộng tiên tiến, tại Đại học Alabama đã báo cáo rằng 66% tất cả các vụ tai nạn nghiêm trọng là do người đi bộ gây ra. Một nghiên cứu của Đại học Iowa về nhắn tin trong khi đi bộ cho ra kết quả tương tự. Khi nói đến việc xây dựng mối quan hệ, có lẽ điều hay nhất mà nhà kinh tế và nhà sử học quá cố, Charles Issawi từng nói là “Một lối tắt là khoảng cách dài nhất giữa hai điểm.”

 

Unfortunately, leaders are taking short-cuts in developing and relating to others. They assign difficult or high visibility work or projects to “super-stars”, only to then complain about the lack of initiative, knowledge or abilities of others. Often the reason for these types of behaviors is “the deadline.”  Some neglect providing honest-straight forward feedback in hopes of minimizing complaints or other conflict. Many times, leaders, though not intentioned, send conflicting messages. For example, a leader may say there is trust but will not allow tele-work because they can’t see what others are doing.  Abraham Lincoln reminds us that “if you look for the bad in people expecting to find it, you surely will.”  It is as though a reminder is needed, 1 Corinthians 15:33 (GNT):

“Do not be fooled. “Bad companions ruin good character.”

Thật không may khi những người lãnh đạo ngày ngày nay đang sử dụng những phím tắt này để phát triển và liên hệ với những người khác. Họ giao những việc hoặc dự án khó hoặc có tầm nhìn xa cho những “siêu sao”, và sau đó phàn nàn về sự thiếu sáng tạo, kiến thức và khả năng của những người còn lại. Những nguyên nhân thường thấy cho những loại hành vi này là “Hạn chót.” Một số nhà lãnh đạo né tránh đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn và trung thực với hi vọng là có thể giảm thiểu sự phàn nàn hay mâu thuẫn. Đã rất nhiều lần, các nhà lãnh đạo, mặc dù không có chủ ý, đã gửi đi những thông điệp mâu thuẫn nhau. Ví dụ, một nhà lãnh đạo có thể nói là họ tin tưởng nhân viên của mình nhưng họ lại không đồng ý cho nhân viên làm việc từ xa bởi vì họ không thể thấy nhân viên của họ đang làm việc. Abraham Lincoln đã từng nhắc nhở chúng ta rằng “Nếu bạn cố gắng tìm ra điểm xấu ở những người bạn mong muốn tìm thấy, chắc chắn là bạn sẽ làm được.”

Nó giống như một lời nhắc nhở cần thiết khác: Anh em chớ có lầm: Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu” – 1 Cô-rin-tô 15:33 (GNT)

 

Leadership isn’t about convenience, it’s about conviction. Conviction is a firmly held belief or opinion, especially about others. As leaders we should believe in the good and loving nature of people.  1 Timothy 4:4 (NLV) reminds us:

“Everything God made is good. We should not put anything aside if we can take it and thank God for it.”

Lãnh đạo không phải là sự thuận tiên, nó là sự xác tín. Xác tín là một niềm tin hoặc quan điểm chắc chắn, đặc biệt là về người khác. Là một nhà lãnh đạo, chúng ta nên tin tưởng vào mặt tốt và bản chất đáng yêu thương của con người.

1 Ti-mô-thê 4:4 (NLV) nhắc nhở chúng ta rằng:

“Thật vậy, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt và không có gì phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ”

 

As leaders, we can positively influence the behavior of others, by our words and actions, if we hold on to this belief. Complaints, poor performance and low morale are the result of injecting negativity, unethical or inappropriate behaviors, cynicism and condemnation into our environment.  Conversely, if you hold yourself to a high standard and expect the best from those around you; seldom will you be disappointed, often your expectations are exceeded. Psychologists call this phenomenon the “self-fulfilling prophecy.” 

Là một nhà lãnh đạo, chúng ta có thể ảnh hưởng tích cực đến hành vi của người khác, bằng lời nói và hành động của mình, nếu như chúng ta giữ vững niềm tin này.

Than phiền, năng lực kém và tinh thần suy yếu là kết quả của việc tiêm nhiễm sự tiêu cực, những hành vi phi đạo đức hoặc không thích đáng, những lời chỉ trích và kết án trong môi trường làm việc.

Ngược lại, nếu bạn giữ cho mình một tiêu chuẩn cao và mong đợi những điều tốt đẹp nhất từ những người xung quanh, bạn sẽ hiếm khi bị thất vọng, thông thường sẽ vượt xa mong đợi của bạn. Những nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là “lời tiên tri tự hoàn thành.”

 

As John Lennon asked, can you “Imagine”?  Imagine what it would be like to have someone pour themselves into you, not for their benefit but for yours? Jesus firmly believed in developing others, especially His disciples.  His conviction ran so deep that the Bible tells us that the disciples were with Him for at least three years. No doubt, leadership requires conviction. It is a matter of the heart that requires faith and it requires that you invest of yourself. 

Imagine if someone poured themselves into you, not for their benefit but for yours?

Như Jonh Lennon đã từng hỏi, bạn có thể “tưởng tượng” không? Hãy tưởng tượng rằng điều gì xảy ra khi ai đó đầu tư vào bạn, không vì lợi ích của họ nhưng vì bạn? Chúa Giê-su tin tưởng hoàn toàn vào việc phát triển người khác, đặc biệt là những môn đệ của Ngài. Niềm xác tín của Ngài đã khắc sâu đến mức Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những môn đệ đã ở với Ngài trong ít nhất là 3 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, lãnh đạo đòi hỏi sự xác tín. Đó là vấn đề của con tim, đòi hỏi niềm tin và đòi hỏi đầu tư vào chính bản thân bạn.

Hãy tưởng tượng nếu ai đó đầu tư vào bạn, không phải vì lợi ích của họ mà vì bạn?

 

Leadership can have a multiplying effect. John Maxwell, noted leadership author, says that “a leader who produces other leaders’ multiples their influences.”  John may have spoken these words, but Jesus lived them. He was a “hands-on” leader that developed His disciples. Jesus led by immersing His disciples not just in his teaching, but in His life. According to Winfield Bevins, Jesus developed His ministry by focusing attention on the following principles:

Lãnh đạo có thể có hiệu ứng nhân lên. John Maxwell, một nhà lãnh đạo nổi tiếng đã nói rằng “một nhà lãnh đạo tạo nên nhiều nhà lãnh đạo khác, nhân tầm ảnh hưởng của họ lên nhiều lần.” Có thể John là người đã nói những lời này, nhưng Chúa Giê-su đã sống điều đó. Ngài là một nhà lãnh đạo “thực thụ” đã phát triển các môn đệ của mình. Chúa Giê-su đã dẫn dắt các môn đệ không chỉ bằng những lời giảng mà còn cho họ đắm chìm trong chính đời sống của Ngài. Theo Winfield Bevins, Chúa Giê-su đã phát triển giáo hội của mình bằng cách tập trung vào các nguyên tắc sau:

 

1 Selection – look for people who are faithful, willing, and able to reproduce

1 Tuyển chọn – tìm kiếm những người trung thành, sẵn sàng và triển nở

 

2 Association – we should be in the lives of the people we are seeking to develop.

2 Sự kết hiệp – chúng ta nên đặt mình vào cuộc sống của những người mà chúng ta đang tìm kiếm để phát triển.

 

3 Consecration – God can only use men and women who are willing to obey Him.

3 Thánh hiến – Thiên Chúa chỉ có thể sử dụng những người đàn ông và phụ nữ sẵn sàng vâng lời Ngài.

 

4 Impartation – As leaders, it is important for us to grasp that we have a spiritual responsibility to impart ourselves in others if we are going to make disciples.

4 Truyền đạt – Là người lãnh đạo, điều quan trọng đối với chúng ta là phải hiểu rằng chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng truyền đạt cho người khác nếu chúng ta chuẩn bị tạo ra các môn đệ.

 

5 Demonstration – It is important that we practice what we preach, because the people we are training will follow our life and example.

5 Minh chứng – Điều quan trọng là chúng ta thực hành những gì chúng ta rao giảng, bởi vì những người chúng ta đang huấn luyện sẽ noi theo cuộc sống chúng ta.

 

6 Delegation – Jesus assigned His disciples work. He developed His disciples by delegating ministry responsibilities to them. He sent His disciples out and gave them real ministry. Hands on experience was a vital part of Jesus’ discipleship curriculum.

6 Uỷ thác – Chúa Giêsu giao nhiệm vụ cho các môn đệ của Ngài. Ngài đã phát triển các môn đệ của bằng cách ủy thác trách nhiệm của giáo hội cho họ. Ngài sai các môn đệ ra đi và ban cho họ chức vụ thực sự. Kinh nghiệm thực tiễn là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy môn đồ của Chúa Giê-su.

 

7 Supervision – Supervision is an important part of leadership development, especially when dealing with new believers and new leaders. We want to delegate and empower people to act, but we also need to help supervise them to make sure they stay on track.

7 Giám sát – Sự giám sát là phần quan trọng của việc phát triển nhà lãnh đạo, đặc biệt khi chúng ta đối mặt với các tín đồ mới và các nhà lãnh đạo mới. Chúng ta muốn ủy thác và trao quyền để mọi người hành động, nhưng chúng ta cũng cần theo dõi họ để đảm bảo rằng họ đi đúng hướng. 

 

8 Reproduction – Jesus expected His disciples to reproduce His likeness in others. He imparted His message and mission to His disciples so that they would reproduce themselves in others and make disciples of all nations.

8 Sinh sản – Chúa Giêsu mong đợi các môn đệ của Ngài tái hiện chân dung của Ngài nơi người khác. Ngài truyền sứ điệp và sứ mệnh của Ngài cho các môn đệ của Ngài để họ tái hiện bản thân mình ở người khác và tạo ra môn đệ ở tất cả các quốc gia.

 

 2 Timothy 2:2 (TLB) tells us “For you must teach others those things you and many others have heard me speak about. Teach these great truths to trustworthy men who will, in turn, pass them on to others. For you must teach others those things you and many others have heard me speak about. Teach these great truths to trustworthy men who will, in turn, pass them on to others.”   Sounds like a good approach to me, what do you think?

 

2 Ti mô thê 2:2 (TLB) đã nói với chúng ta rằng: “Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn, những người đó sẽ có khả năng dạy cho người khác.” Đây xem ra là một cách tiếp cận tốt dành cho tôi, bạn nghĩ như thế nào?

Dịch giả: Maria Hanh Doan

 

Tác giả: 

Gilbert Camacho

Gilbert Camacho serves as President, Organizational Leadership Solutions, a management consulting firm, based in Melbourne, Florida.  Gilbert is a certified Lead Like Jesus Facilitator with extensive leadership experience in the private, public and non-profit sectors.  He has been a contributing author to the Lead Like Jesus Blog for almost 3 years writing monthly on such issues as servant leadership, accountability, trust and integrity.  Gilbert s a sought-after Speaker, Trainer, and Executive Coach.  Gilbert is a Registered Shared Neutral (Mediator) with the State Supreme Court of Georgia.  He recently retired an Associate Director for the Human Resources Office at the Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta, Georgia.  Gilbert has been married to his best friend, Annie, for almost 40 years.  Together they have raised two beautiful daughters, Holley and Logan.