Con tim của bạn như thế nào? – How’s Your Heart?

0
912

During this past holiday season, I learned of a gentleman known as “Secret Santa.”  He is a businessman who travels to different parts of the US every year during the holidays and passes out hundred-dollar bills to random strangers as he senses a need.  During the 2018 season, he travelled to Phoenix, AZ, and enlisted the assistance of a local homeless man. He gave the homeless man around $3000 in hundred-dollar bills and told him to go bless people.  This homeless man went to a sidewalk in town and attempted to start conversations with people walking down the sidewalk. In the beginning, people were hesitant to speak to him and walked past him just like he was invisible.  As people interacted with him, he would give them one of the hundred-dollar bills.  This guy would end up giving to a lady with 5 children who wasn’t going to be able to provide gifts for her children, a gentleman who had 7 children who weren’t going to have gifts for Christmas and putting happiness in the day of a couple thousand people who stopped to talk to him on the street.  During an interview he told a reporter, “Today we changed a lot of people’s lives, but I believe my life was changed the most.”

Trong suốt mùa hè vừa qua, tôi đã biết về một quý ông tên là “Santa Bí Mật”. Ông ta là một doanh nhân, hàng năm trong suốt các kỳ nghỉ, ông ta đi du lịch rất nhiều nơi tại Mỹ và phân phát ngân phiếu trị giá hàng trăm đô la Mỹ cho những người lạ mặt mà ông ta thấy cần sự giúp đỡ. Vào năm 2018, ông ta đã đi đến Phoenix, AZ, và giúp đỡ cho một người đàn ông vô gia cư ở đó. Ông ta đưa cho người đàn ông vô gia cư ngân phiếu khoảng 3000 đô la và bảo anh ta đi chúc phúc cho mọi người. Người đàn ông vô gia cư này đã đi vào thị trấn và cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện với những người đi bộ trên vỉa hè. Lúc đầu, mọi người đều dè dặt khi nói chuyện với ông ấy và đi lướt qua ông ta như thể ông ấy vô hình vậy. Và khi những người đã giao tiếp với ông ta, ông ta đưa cho mỗi người đó một trong những tờ ngân phiếu một trăm đô la. Cuối cùng ông ta tặng cho một người phụ nữ có 5 người con và 1 người đàn ông có 7 người con, những người mà không đủ khả năng để tặng quà Giáng Sinh cho những người con của mình . Ông ta đã trao ban hạnh phúc cho những ai dừng lại để trò chuyện cùng ông ta trên đường phố. Trong buổi phỏng vấn ông ta đã nói thế này: “Hôm nay chúng ta đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người nhưng tôi tin rằng cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều nhất”

“Kindness is a bridge between all people. If you’re ever down and want to lift yourself up, go do something kind for somebody.”  -Secret Santa

“Lòng tốt là cầu nối giữa những con người với nhau. Nếu bạn đã từng buồn bã và muốn hạnh phúc, hãy đi làm việc gì đó thật tốt đẹp cho một ai đó.” – Santa Bí Mật

In Acts 20:35, we read that it is more blessed to give than to receive.  So many times, our first thought is, “I want to give but I don’t have anything to give.  I don’t have money or things to give away.” Rest assured, giving is not about the size of the gift, it’s about the kindness in your heart. Matthew 25:35-40 says, “For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.’ “Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you?  When did we see you sick or in prison and go to visit you?’ “The King will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me.’

Tông Đồ Công Vụ 20:35, nhắc nhở chúng ta rằng phúc phần cho những ai biết trao đi hơn là nhận lãnh. Vì thế mà rất nhiều lần, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là “Tôi muốn cho đi nhưng tôi thực sự không có gì để cho đi cả. Tôi không có tiền hoặc những thứ khác để cho đi.” Hãy yên tâm là, trao đi không nhất thiết phải là giá trị của món quà, mà đó là lòng tốt từ trong chính trái tim của bạn. Matthew 25:35-40 đã nói rằng “Vì xưa ta đói, các người đã cho ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các người đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ có những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”

There are many videos going around social media that show people giving money to a homeless person and the homeless person goes to the store and buys food and clothing to give to his homeless friends. It’s about kindness in the heart.

Có rất nhiều video trên mạng xã hội về việc một người nọ đã cho tiền một người vô gia cư và người vô gia cư này đã đi đến cửa hàng để mua đồ ăn và quần áo cho những người bạn vô gia cư khác. Đây chính là lòng tốt từ trái tim.

Let’s go back to our original thought, “I want to give but I don’t have anything to give.” I want to challenge you to look in your heart and open it up for God to show you opportunities to express kindness to others.  As it was with the homeless man in Phoenix, it may be challenging at first. You may have to step out of your comfort zone. Keep pressing! God is with you all the way.

Hãy trở lại với suy nghỉ lúc ban đầu, “Tôi muốn cho đi nhưng tôi không có gì để cho đi.” Bạn có dám nhìn thẳng vào trái tim của bạn và mở ra trước Thiên Chúa để Ngài cho bạn thấy những cơ hội để bày tỏ lòng tốt đến mọi người không? Như người vô gia cư ở Phoeniz, nó có thể khó khăn lúc đầu, nhưng bạn cần bước ra khỏi vòng an toàn của mình, tiếp tục kiên vững, Ngài sẽ ở cùng bạn mọi nơi.

You may never know how your random act of kindness affects others. But you will surely know how that act of kindness changes you and energizes you to do another and another and another and another … for the rest of your life.

Bạn có thể không biết được hành động tử tế ngẫu nhiên ấy ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhưng chắc chắn bạn sẽ biết hành động tử tế ấy sẽ thay đổi bạn như thế nào và nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn để thực hiện những việc khác, rồi thêm những việc khác, những việc khác nữa…cho đến cuối cuộc đời bạn.

Anna Nhu Quynh dịch

Tác giả:

Kim Rider

Kim is the Director of Operations at Lead Like Jesus. She comes to the Lead Like Jesus team with nearly two decades of management and IT experience, including network support, project management, and department director roles. She also enjoys communications, and writes as a hobby.  She received her dual Bachelor’s of Arts degrees in Computer Information Systems and Business Administration from Piedmont College in Demorest, GA.

Kim and her husband live in Northeast Georgia with their two children and grandson.  She enjoys playing golf, running, and hiking in the North Georgia mountains.