Show Us Your Strength – Xin tỏ cho chúng con sức mạnh của Ngài

0
1591

Where is God leading you? What does your day hold? Past success may tempt you to rely on your own strength, to think that you can control the future. Likewise, past failure may cause you to doubt your ability to successfully accomplish what lies ahead. Both perspectives are faulty, both rely on human reasoning and human strength. God alone holds the future, God alone can chart a course that leads to success. God alone has the power and strength we need. He will accomplish more than we imagine when we exalt Him only.

Thiên Chúa dẫn dắt bạn đến đâu? Bạn đang nắm giữ điều gì trong ngày sống cuả mình? Thành công trong quá khứ có thể cám dỗ bạn dựa vào sức mạnh của chính bạn, để nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát tương lai. Tương tự như vậy, thất bại trong quá khứ có thể khiến bạn nghi ngờ khả năng thành công đạt được những điều phía trước. Cả hai quan điểm đều bị sai, cả hai đều dựa vào lý luận của con người và sức mạnh của con người. Chỉ một mình Thiên Chúa nắm giữ tương lai, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đưa ra một lộ trình dẫn đến thành công. Chỉ có Thiên Chúa có quyền năng và sức mạnh mà chúng ta cần. Ngài sẽ thực hiện nhiều điều hơn chúng ta tưởng tượng khi chúng ta chỉ tôn thờ một mình Ngài.

Summon your power, God; show us your strength, our God, as you have done before. –Psalm   68:28

Lạy Chúa, xin thể hiện quyền năng của Ngài; xin bày tỏ sức mạnh của Ngài, như Ngài đã từng làm cho chúng con khi trước. Thánh Thi 68:28

Prayer: God, save us from ourselves, from living lives of pride and fear. We confess that You are God, and we are not. We let go of our desire to control, and we acknowledge You as God. Lead us. Do what only You can do, so that our lives exalt You only. In Jesus’ Name, we humbly bow before You, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi bản thân chúng con, khỏi cuộc sống trong sự tự kiêu và sợ hãi. Chúng con thú nhận Ngài là Thiên Chúa, và chúng con thì không. Chúng con buông bỏ mong muốn kiểm soát của chúng con, và chúng con tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa. Xin dẫn dắt chúng con. Xin hãy làm những gì chỉ một mình Ngài có thể làm, để cuộc sống của chúng con chỉ tôn thờ một mình Ngài. Nhân danh Chúa Giê-su, chúng con khiêm hạ cúi mình trước tôn nhan Ngài. A-men.