The God We Serve – Thiên Chúa chúng ta phục vụ

0
1634

Time and again the challenges of life and leadership call us back to remembering who God is so that we can reset our vision and values and chart a course forward. As we seek Him in His Word, as we see Him revealed in Jesus’ life, as we walk in the Spirit, we get to know Him better. This God, who so loved us that He willingly gave Himself for us, continues to pour out His love into our hearts by His Spirit, empowering us to love others as He loves us. Get to know Him better today.

Thời gian và những thách thức của cuộc sống cũng như sự lãnh đạo lần nữa lại mời gọi chúng ta trở lại để nhớ Thiên Chúa là ai, để chúng ta có thể thiết lập lại tầm nhìn, những giá trị và tạo một tiến trình phía trước của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài trong Lời Ngài, khi chúng ta thấy Ngài bày tỏ trong cuộc sống của Chúa Giêsu, khi chúng ta bước đi trong Thánh Thần, chúng ta được biết Ngài tốt hơn. Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài sẵn lòng ban chính mình cho chúng ta, không ngừng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài, trao quyền cho chúng ta để yêu thương người khác như Ngài yêu thương chúng ta. Hãy nhận biết Ngài tốt hơn trong ngày hôm nay.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.—Ephesians 1:17

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. – Ê-phê-sô 1:17

Prayer: Father God, pour out Your Spirit. Reveal Yourself to us. Open our eyes to who You are so that we may know and serve You in Jesus’ name. Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha, xin tuôn đổ Thần khí của Ngài. Xin bày tỏ về Ngài cho chúng con. Xin hãy mở mắt cho chúng con biết Ngài là ai để chúng con có thể biết và phục vụ Ngài nhân danh Chúa Giêsu. Amen.