The Lent Buzz – Tâm Tình Mùa Chay

0
1504

Okay folks, it’s Lent, not lint. Most of us have noticed the ‘Lent buzz’ has begun. And Lent is not what you clean from your drier vent. Lent is talked about in the news, there are multiple Facebook suggestions, even social media solutions are offered. First, let’s define what Lent is. Biblegateway.com offers this definition for Lent:

Được rồi mọi người, tôi đề cập đến Mùa Chay (Lent), không phải băng vải buộc vết thương (lint). Hầu hết tất cả chúng ta đều đã được thông báo rằng “Mùa Chay” đã bắt đầu. Và Mùa Chay không phải là việc bạn phải vệ sinh lỗ thông hơi của máy sấy. Rất nhiều kênh truyền thông định nghĩa về Mùa Chay, có rất nhiều định nghĩa được đăng tải trên Facebook, ngay cả những kênh truyền thông hàng đầu cũng đều tham gia vào việc định nghĩa Mùa Chay. Đầu tiên thì Mùa Chay là gì. Trang web Biblegateway.com đã định nghĩa Mùa Chay như sau:

“Lent is the span of time in the church calendar that starts with Ash Wednesday and ends with Easter Sunday. Ash Wednesday commemorates the beginning of Jesus’ 40-day fasting and temptation in the desert, and Easter Sunday commemorates Jesus’ resurrection from the grave after His crucifixion.”

“Mùa Chay là khoảng thời gian theo lịch phụng vụ của hội thánh bắt đầu từ ngày Thứ Tư Lễ Tro cho đến trước Chúa Nhật Phục Sinh. Thứ tư Lễ Tro là lễ tưởng niệm sự bắt đầu 40 ngày của Chúa Giêsu trong sa mạc, nhịn ăn và chịu cám dỗ trong sa mạc, còn Chúa Nhật Phục Sinh là ngày tưởng niệm Chúa Giêsu trỗi dậy từ cái chết sau khi Ngài chịu khổ nạn, bị đóng đinh trên Thập Giá.”

“Lent, then, is generally observed as a time for Christians to reflect, repent, and pray as a way of preparing their hearts for Easter. How does one observe Lent?” from Andy Rau, Senior Manager of Content, Biblegateway.org.”

“Mùa Chay là dịp lễ để các Tín Hữu phản tỉnh, ăn năn sám hối, và cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Phục Sinh. Bạn xét mình như thế nào trong Mùa Chay?” từ Andy Rau, Trưởng phòng chuyên viên nội dung, Biblegateway.org.

Lent is about love, our Savior’s love and sacrifice for us. Jesus literally became sin for us, so that we might have fellowship with the Heavenly Father. “God, the Father made Him who knew no sin to be sin on our behalf.” 2 Corinthians 5:21, AMP. Jesus’ love covers a multitude of sin. Romans 6:23, “For the wages (payment) of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.”

Mùa Chay là về tình yêu, tình yêu của Đấng Cứu Chuộc đã hi sinh cho chúng ta. Chúa Giêsu đã thực sự gánh lấy tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa Cha trên trời. “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” 2 Cô-rin-tô 5:21, AMP. Tình yêu của Chúa Giêsu bao trùm tất cả tội lỗi của nhân loại. Trong Roman 6:23 đã  chép rằng “Vì Cái giá (phải trả) của tội lỗi chính là cái chết, và món quà của Thiên Chúa chính là sự sống đời đời trong Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.”

There is only one solution for the problem of separation from God … some have tried to earn their way to heaven by working harder or being religious … but Hebrews 9:22 says, “ … without the shedding of blood, there is no remission (forgiveness) for sins.”  Jesus Christ is the only answer to the problem … He died on the Cross and rose from the grave, paying the penalty for our sin … He provided a way for us to have a relationship with God.

Giải pháp duy nhất cho vấn đề rời xa Thiên Chúa… một số người cố gắng làm theo cách của họ để được lên Thiên Đàng như là làm việc chăm chỉ hoặc trở nên sùng đạo… nhưng trích Thư Do Thái 9:22 “Chiếu theo Lề Luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ”. Chúa Giê-su Ki-tô là câu trả lời duy nhất cho vấn đề này … Ngài đã hi sinh trên Thập Giá và trỗi dậy từ cái chết, đó chính là cái giá phải trả cho chính tội lỗi của chúng ta … Ngài đã trao cho chúng ta một con đường để tạo ra mối liên kết với Chúa Cha.

I am preparing for Easter through an observance of Lent. You, too, might be reading through a devotional during this time. Others are considering how we can love God in a deeper way by denying ourselves – some abstain from coffee, chocolate or fried foods in an effort to draw near to God.

Tôi đang chuẩn bị cho ngày Lễ Phục Sinh thông qua việc xét mình trong suốt Mùa Chay. Và bạn cũng thế, có thể bạn đang đọc bài suy niệm trong suốt khoảng thời gian này. Những người khác có thể đang suy ngẫm về việc làm thế nào yêu mến Thiên Chúa một cách sâu xa hơn và từ bỏ chính mình – có một số việc như từ bỏ một ly cafe, ăn sô-cô-la, hoặc những món ăn chiên trong một sự nỗ lực để gần với Thiên Chúa hơn.

Recently I heard of a woman, who instead of “giving up,” chose to “give away” something each day before Easter Sunday. It got me to thinking about how the love of God compels us to give away to those who will never be able to give back to us. That’s just how God gave His son, Jesus, to us. “For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life.” John 3:16

Gần đây tôi có nghe từ một người phụ nữ, cô ấy đang cố gắng “từ bỏ” một vài thứ mỗi ngày thay vì chỉ là nhận lấy – trong suốt thời gian này cho đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Việc này khiến tôi suy nghĩ về việc làm thế nào mà tình yêu của Thiên Chúa đã giúp chúng ta trao ban tình yêu của mình dù cho những người đó có rất ít khả năng đáp lại tình yêu của chúng ta. Đó chính là nguyên nhân mà Chúa Cha đã cho con một của mình – Chúa Giê-su –  xuống thế gian, đến với chúng ta. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Gio-an 3:16

You can start in your own closet, begin to purge, give away clothes. If you haven’t worn it in a year, you probably won’t wear it again. It’s time to unclutter your closet. When you start to dig, toss, sort and throw out, you will find this freeing concept will overflow to other areas.

Bạn có thể bắt đầu với chính quần áo của mình, hãy bắt đầu với việc loại bỏ bớt, cho đi những quần áo còn mặc được. Nếu bạn thực sự không mặc bất kì bộ đồ nào trong khoảng một năm, tức là bạn sẽ không bao giờ mặc nó thêm một lần nào nữa. Đây chính là khoảng thời gian bạn có thể dọn dẹp sắp xếp lại tủ đồ của mình. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm, sắp xếp, chọn lựa, và bỏ đi, bạn sẽ cũng có thể làm tương tự với những khu vực khác.

The worst was starting the process to remove one item out of my closet each day. Since then, some days, I’ve unloaded up to ten items I don’t need, don’t care for any more or have to honestly say, I won’t wear. Some pieces are nearly brand new. (I’m embarrassed about my obsessive overindulgence, yet I’ve turned it around to think of the many who will be blessed by receiving my brand-new clothes.)

Điều khó khăn nhất chính là việc phải bỏ đi một món đồ ra khỏi tủ quần áo mỗi ngày. Kể từ đó, có những ngày, tôi đã loại bỏ lên đến 10 món mà tôi thực sự không cần, không quan tâm là bao nhiêu, nói thật là, tôi sẽ không bao giờ mặc nữa. Và có những món đồ hoàn toàn mới, chưa được mặc bao giờ. (Tôi cảm thấy bối rối về sự ám ảnh thái quá của mình, nhưng tôi lại thấy vui khi nghĩ về việc tôi có thể giúp ích cho những người nhận được những món đồ gần như mới của mình).

I am showing and sharing love during Lent. I’ve been so excited about making room in my closet; the practice has begun to infiltrate the drawers and cupboards in my bathroom and just yesterday, hit some areas in my home office. Wow, I can’t tell you how good it feels to face the areas of chaos and clutter. I’ve been a victim of my fear of letting go. Instead of caving into fear, I have chosen to show love during Lent. What about you? I’ve learned this the hard way: you have to let go to take hold of something new. Maybe I should have read my Bible and let the truth transform my choice to show love!

Tôi đang thể hiện và chia sẻ tình yêu thương của mình trong suốt Mùa Chay. Tôi thực sự rất phấn khởi về việc làm cho tủ quần áo của mình ngăn nắp và gọn gàng hơn; sau đó tôi đã thực hiện với ngăn kéo và tủ trong phòng tắm, và chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã thực hiện với một số khu vực trong văn phòng làm việc ở nhà của mình. Wow, Tôi thực sự không thể diễn tả được việc đó tốt như thế nào với những khu vực hỗn loạn và lộn xộn. Tôi đã từng là nạn nhân của nỗi sợ vứt bỏ đi một điều gì đó. Thay vì đối mặt với nỗi lo sợ, tôi đã lựa chọn việc thể hiện tình yêu thương trong suốt Mùa Chay. Còn bạn thì sao? Tôi học được điều này rất vất vả: bạn cần phải để một điều gì đó ra đi, để đón nhận những điều mới đến. Có lẽ tôi cần phải đọc Kinh Thánh và để sự thật biến đổi sự lựa chọn của tôi để thể hiện tình yêu thương!

“Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But this one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.” Philippians 3:12-15

“Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13Thưa anh chị em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su. Vậy tất cả chúng ta là những người hoàn thiện, chúng ta hãy nghĩ như vậy; và giả như có điểm nào anh em nghĩ khác, thì Thiên Chúa sẽ mặc khải cho anh em.” Thư Philipphê 3:12-15

How will you choose to show Jesus’ love during Lent? How can we fall more deeply in love with our Savior? How can we prepare ourselves to be amazed by celebration day of victory over death, when Jesus rose from the dead?

Bạn sẽ lựa chọn thể hiện tình yêu với Chúa Giê-su như thế nào trong suốt Mùa Chay? Làm thế nào để chúng ta đắm chìm nhiều hơn, yêu thương sâu sắc hơn với Đấng Cứu Chuộc của chúng ta? Chúng ta phải chuẩn bị bản thân một cách sốt sắng như thế nào để hân hoan chào đón ngày lễ chiến thắng tử thần, khi Chúa Giê-su  trỗi dậy từ cái chết?

 

Tác giả: Sheryl Giesbrecht
Exchanging hurt for hope is Sheryl Giesbrecht’s focus—a message she shares with audiences as a radio and television personality, author and speaker. A dynamic teacher and motivating leader, Giesbrecht has endured many changes and challenges, moving her to a deep faith, trust and dependence on God.  She served as Focus on the Family’s columnist for Pastor’s Wives for four years. Hundreds of her columns, magazine and devotional articles have appeared in Focus on The Family Magazine, Just Between Us, Discipleship Journal, CCM, Walk Thru the Bible’s – InDeed and Tapestry publications.
Giesbrecht’s radio show, “Transformed Through Truth” is nationally and internationally syndicated and heard daily by over 10 million listeners on networks across the United States. The Holy Spirit Broadcasting Network shares the show internationally on seven continents. “Transformed Through Truth” launched as a 30-minute internet television teaching feature in March 2017. To view this amazing teaching time, go to www.HSBN.tv.
Sheryl has a heart for missions and is avid about reaching out to the poor and needy, locally through the Rescue Mission and worldwide through various ministry partners. Giesbrecht is a Lead Like Jesus Facilitator and missionary with Freedom In Christ Ministries (www.FICM.org) and has been personally involved with equipping hundreds and facilitating the training of thousands of leaders internationally. Sheryl’s latest book is entitled It’ll Be Okay: Finding God When Doubt Hides the Truth.
The joys of Giesbrecht’s life are her children and thirteen grandchildren. She is excited about the new beginning she shares with her marriage to Dr. Jim Turner. Sheryl holds a Bachelor of Arts from Biola University, a Master’s in Ministry and a Doctorate of Theology.
Learn more about Sheryl Giesbrecht on her website, www.FromAshesToBeauty.com. She also invites readers to follow her on Facebook, and on Twitter (@SGiesbrecht).