Time to Regroup – Thời gian để Nhóm lại

0
1546

What has been the big push in your life lately? Have you had a work or ministry project, a family crisis, a joyful event, a personal goal for which you have given your all? Perhaps the exhilarating outcome, while grand, has left you feeling exhausted. Perhaps the results were not what you hoped, prayed, and worked for, and exhaustion causes you to question whether it was worth it. Perhaps the work remaining feels overwhelming. When you find yourself exhausted, Jesus invites you to come away with Him. Take time to be refreshed physically, mentally, and spiritually.

Điều gì là sự thúc đẩy lớn trong cuộc sống của bạn gần đây? Bạn đã có một công việc hay dự án làm việc, một cuộc khủng hoảng gia đình, một sự kiện vui vẻ, một mục tiêu cá nhân mà bạn đã cho đi tất cả những gì là của bạn? Có thể là có kết quả phấn khích, trong khi phần lớn thì để lại cho bạn sự kiệt sức. Có lẽ những kết quả không phải là những gì bạn hy vọng, cầu nguyện, và làm việc cho, và sự kiệt sức khiến bạn đặt câu hỏi liệu nó có xứng đáng không. Có lẽ công việc còn lại làm cho bạn cảm thấy choáng ngợp. Khi bạn cảm thấy kiệt sức, Chúa Giê-su mời gọi bạn đi với Ngài. Hãy dành thời gian để được làm mới về thể chất, tinh thần và tâm linh.

The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.”—Mark 6:30-31

The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.”—Mark 6:30-31

Prayer: Jesus, when we need rest, we come to You. Spirit, refresh, restore, and renew us in Jesus’ Name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi chúng con cần nghỉ ngơi, chúng con đến với Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mới, phục hồi và biến đổi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. A Men.