True Power – Quyền Năng Thực Sự

0
1289

Distractions whirl around us. Voices clamor. Problems demand solutions, people need us, deadlines loom. From the midst of the whirlwind, the Spirit calls us to stop…to listen…to become aware of God’s presence. He invites us to tune our ears to what the Father is saying, to sense what He is doing, to give up our striving and straining. He proclaims that in surrender, we will find a way forward; in trust, we discover confidence and courage; in humility, we receive strength sufficient to our need.

Xoay quanh chúng ta đầy những sự phân tâm: đầy những tiếng ồn ào, những vấn đề cần được giải quyết, những con người cần đến chúng ta, những hạn chót của công việc đang cận kề. Trong vòng xoáy đó, Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta dừng lại… để lắng nghe … để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe những gì mà Chúa Cha đang nói, cảm nhận những gì Ngài đang làm, để từ bỏ những nỗ lực và căng thẳng riêng của chúng ta. Ngài tuyên bố rằng, một khi chúng ta từ bỏ sức mạnh riêng của chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy một con đường phía trước; với niềm tin, chúng ta sẽ khám phá ra được sự tự tin và lòng can đảm; với lòng khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận được đủ sức mạnh mà chúng ta cần.

So he said to me, “This is the word of the Lord to Zerubbabel: ‘Not by might nor by power, but by my Spirit,’ says the Lord Almighty.”—Zechariah 4:6

Đây là lời của ĐỨC CHÚA liên quan đến ông Dơ-rúp-ba-ven: Không phải nhờ thế lực, cũng chẳng phải nhờ sức mạnh mà nó hoàn thành công việc Ta giao phó, nhưng là nhờ thần khí của Ta, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. (Da-ca-ri-a 4,6)

Prayer: Jesus, how often You pulled away for time with the Father, and came out of that time renewed, focused, and strengthened for the ministry God had given You. Nothing substitutes for this, no power, no position, no personal brilliance. Let us live and lead today in the Spirit’s power as You did. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thường xuyên ra nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha, và khi ra khỏi đó, Chúa được đổi mới, được gia tăng sự tập trung và được tăng cường sức mạnh mà Chúa Cha đã giao phó cho Người. Không một quyền lực nào, không một vị trí nào, không một sự lỗi lạc nào có thể thay thế cho điều này. Xin cho chúng con trong cuộc sống hôm nay biết sống và lãnh đạo bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần như Chúa đã làm. Amen.