Wisdom – Khôn Ngoan

0
484

We say that we want wisdom. Yet too often we struggle to find the wisdom we desire. Or we fail to consult God, choosing instead to rely on ourselves and the wisdom of those around us. Solomon’s son Rehoboam had this problem. As he began his reign, he faced the choice of how he would lead God’s people. They begged for Rehoboam to lighten their load. He asked for advice from experienced counselors. Then he went to his friends. But Rehoboam failed to consult the Lord. Tragically, Rehoboam’s choice brought unnecessary suffering for everyone, including himself. Who do you listen to?

Chúng ta nói rằng chúng ta muốn sự khôn ngoan. Và chúng ta thường xuyên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự khôn ngoan mà chúng ta hằng mong muốn. Hay chúng ta thường dựa vào chính mình và tham khảo ý kiến của những người xung quanh hơn là tham khảo ý kiến của Chúa. Con trai của So-lo-mon, Rơ-Kháp-Am từng gặp vấn đề này. Khi Rơ-Kháp-Am bắt đầu trị vì, ông ta phải đối mặt với sự lựa chọn về cách ông ta sẽ lãnh đạo dân Thiên Chúa. Họ cầu xin Rơ-Kháp-Am giảm bớt khổ dịch và ách nặng nề mà vua So-lo-mon đã đặt lên họ. Ông xin lời khuyên từ các cố vấn có kinh nghiệm. Sau đó, ông đi đến bạn bè của mình. Nhưng Rơ-Kháp-Am đã không tham khảo ý kiến của Chúa. Đáng thương thay, sự lựa chọn của Rơ-Kháp-Am đã mang lại những đau khổ không cần thiết cho mọi người, bao gồm cả bản thân ông ta. Nếu là bạn thì bạn sẽ nghe theo ai? Thiên Chúa hay là bạn bè và chính bạn?

The king answered them harshly. Rejecting the advice of the elders, he followed the advice of the young men and said, “My father made your yoke heavy; I will make it even heavier.” – 2 Chronicles 10:13-14a

 Vua trả lời cứng cỏi với họ. Vua Rơ-kháp-am không đếm xỉa gì đến ý kiến các kỳ mục, nhưng nói với họ theo ý kiến đám người trẻ rằng: “Phụ vương ta đã đặt ách nặng trên các ngươi, còn ta, ta chất nặng hơn nữa trên các ngươi;” – Sử biên niên quyển 2 chương 10 câu 13-14a

Prayer: Lord, remind me that those I lead are loved by You. As I bring concerns to You, give me ears to hear. I want Your wisdom, not my own. In Jesus’ name, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin hãy luôn nhắc nhở con rằng những người mà con đang dẫn dắt lãnh đạo là những người được yêu thương bởi Ngài. Khi con mang đến những trăn trở cho Ngài, xin hãy ban cho con một đôi tai biết lắng nghe. Con cầu xin sự khôn ngoan của Ngài, chứ không phải là của con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Chúa Giêsu Ki-tô, Amen.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/wisdom

Người dịch: Anna Như Quỳnh