Worth The Sacrifice – Giá Trị Của Sự Hi Sinh

0
1881

Following Jesus is not without cost, nor is it without sacrifice. Jesus made that clear to His first disciples, and the New Testament and church history show that they willingly gave their lives in His cause. Leading like Jesus is not without cost. We lay down our pride, we lay down our fear, we lay down human desires for prestige and power, and we take on ourselves the discipline of humility. We choose to identify ourselves with the One who saved us, and we follow in His footsteps, giving our lives away for the good of others.

Đi theo Chúa Giêsu không có nghĩa không phải trả giá, hay không phải hi sinh. Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ điều này cho những môn đệ đầu tiên, trong Tân Ước và lịch sử giáo hội cho thấy rằng các môn đệ sẵn sàng hiến dâng mạng sống của họ cho mục đích của Thiên Chúa. Lãnh đạo như Giêsu không có nghĩa là không phải trả giá. Chúng ta từ bỏ sự kiêu ngạo, sự sợ hãi và ước muốn về uy thế và sức mạnh của con người chúng ta, và chúng ta nhận lấy sự khiêm nhường. Chúng ta nhận định bản thân với Đấng đã cứu chuộc chúng ta, và chúng ta bước theo Người, hi sinh mạng sống mình để mang lại những điều tốt đẹp cho những người khác.

Then he said to them all: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.”—Luke 9:23

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Lc 9:23

Prayer: Jesus, as we follow You today, remind us of Your sacrifice for us. Help us consciously choose to follow You, giving ourselves away, to serve others with humility and love. In Your name, we pray, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con bước theo Người hôm nay, xin nhắc nhở chúng con rằng Ngài đã chết cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức chọn lựa đi theo Người, hi sinh bản thân chúng con để phục vụ người khác với sự khiêm nhường và tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Amen!