The Way of Life – Lối Sống

0
686

Paul describes Scripture as being God-breathed. Think of that, God’s thoughts being breathed into existence and written in human language! Because of this, the Old and New Testaments are called God’s Written Word. John, meanwhile, calls Jesus the Word made human, and we speak of Him as the Living Word. God’s desire to communicate with us is so intense that He Himself came to embody the message of Scripture. Both the Written Word and the Living Word proclaim the way of life for all who have ears to hear. Are you listening?

Thánh Phao lô mô tả Kinh thánh như là hơi thở của Thiên Chúa. Hãy nghĩ về điều đó, suy nghĩ của Thiên Chúa được thổi vào sự tồn tại và được viết bằng ngôn ngữ của con người! Vì lý do này, Cựu Ước và Tân Ước được gọi là Lời của Thiên Chúa. Trong khi đó, Thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là Ngôi Lời làm người, và chúng ta nói về Ngài như là Lời Hằng Sống. Thiên Chúa khao khát giao tiếp với chúng ta mãnh liệt đến nỗi Chính Ngài đã đến để thể hiện sứ điệp của Kinh Thánh. Cả Lời Viết và Lời Hằng Sống đều tuyên bố về lối sống cho tất cả những ai có tai nghe. Bạn có đang nghe không?

All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and trainning in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. –2 Timothy 3:16-17

“Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17)

Prayer: God, thank You for speaking with one voice through Scripture and through Jesus, who fulfills the Scripture. Open our ears to hear Your voice speaking in Scripture, that we may find life in Jesus, and be equipped to serve You in His Name. Amen.

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa của con, cảm ơn Chúa đã nói với chúng con qua Kinh Thánh và qua Chúa Giêsu, là Đấng kiện toàn lời Kinh Thánh. Xin hãy mở tai của chúng con để nghe tiếng nói của Ngài trong Kinh Thánh, để chúng con có thể tìm thấy nguồn sống trong Chúa Giêsu và được trang bị để phục vụ Ngài nhân danh Chúa Giêsu. Amen.