But We – Phần Chúng Ta

0
1151

Jesus’ humility and selfless servanthood stood in contrast to the religious and political leaders of his day. While some may object that selflessly leading by serving will not work, we only need to look at Jesus’ life to know the truth. Others may trust in leadership theories that advocate using position and power to lord it over others, or they may believe that they possess adequate ability within themselves to create change and achieve success. But we—we who call Jesus our leader—can confidently trust His example and mandate. His model stands the test of time

Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu và sự phục vụ vô vị lợi như người đầy tớ của Ngài thì hoàn toàn trái ngược với các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong thời của Ngài. Trong khi một số người phản đối rằng việc lãnh đạo phục vụ vô vị lợi không hiệu quả, chúng ta chỉ cần nhìn ngắm cuộc sống của Chúa Giêsu thì sẽ biết được sự thật. Những người khác thì tin vào lý thuyết lãnh đạo mà ủng hộ việc sử dụng chức vụ và quyền lực mà cai trị, hoặc họ tin rằng họ có khả năng thích hợp để tạo ra sự thay đổi và đạt tới thành công. Phần chúng ta – chúng ta gọi Chúa Giêsu là vị lãnh đạo của mình – chúng ta hoàn toàn tin vào mẫu gương và sự ủy nhiệm của Ngài. Mẫu gương lãnh đạo của Ngài đang đối mặt với những thách đố của thời đại.

Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the LORD our God. —Psalm 20:7

Kẻ cậy chiến sa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh Chúa là Chúa chúng tôi. (Thánh Vịnh 20, 8)

Prayer: God, as we follow Jesus, let our lives and leadership increasingly reflect Your character and Your leadership philosophy. We trust Your wisdom and Your way. Let every aspect of our lives reveal Jesus to the world around us, we pray in His name, amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang dẫn bước theo Chúa, xin hãy biến đổi cuộc sống và việc lãnh đạo của chúng con ngày càng phản chiếu tính cách và triết lý lãnh đạo của Chúa. Chúng con tin vào sự khôn ngoan và con đường của Chúa. Xin hãy để mọi khía cạnh của cuộc sống chúng con tỏ lộ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thế giới xung quanh chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.