Dành Cho Chúng Ta – For Us

0
443

God is for us. This simple truth is one that many find difficult to believe. Even those of us called by His name may find it hard to believe at times. Moses did. One of the greatest of God’s servants struggled with feelings of inadequacy, disillusionment, and discouragement. And when he did, he wasn’t afraid to call out to God. God responded to Moses at his point of need. He will respond to us, too, speaking the words He knows we need to hear. Pour out your heart to Him. Then listen to what He has to say next.

Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sự thật đơn giản này là một trong những điều rất khó để tin tưởng. Ngay cả khi những người như chúng ta được mời gọi dựa trên Danh Ngài cũng có thể cảm thấy rất khó để tin tưởng trong một vài thời điểm.  Và Mô-sê đã từng như thế. Một trong những tôi tớ vĩ đại nhất của Chúa cũng gặp những vấn đề với cảm giác hụt ​​hẫng, thất vọng và chán nản. Và khi ông gặp phải vấn đề đó, ông đã không hề ngại ngùng khi gọi đến Chúa. Chúa đã hồi đáp lại Mô-sê lúc mà ông cần nhất. Ngài cũng sẽ hồi đáp lại với chúng ta, và nói những lời mà Ngài biết rõ rằng chúng ta cần phải nghe. Hãy dâng trọn trái tim của bạn cho Ngài. Sau đó lắng nghe những gì mà Ngài sắp nói cho bạn.

Moses returned to the Lord and said, “Why, Lord, why have you brought trouble on this people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on this people, and you have not rescued your people at all.” – Exodus 5:22-23

Ông Mô-sê hướng về ĐỨC CHÚA và thưa: “Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả!” – Sách Xuất Hành 5:22-23

Prayer: Lord, thank You for hearing our heart cries and meeting us at our point of need. In Jesus’ name, amen.

Dâng Lời Cầu Nguyện: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Ngài vì đã lắng nghe tiếng lòng thổn thức của chúng con và mặc khải cho chúng con biết ở những thời điểm mà chúng con cần Ngài nhất. Chúng con cầu xin nhân Danh Đức Chúa Giêsu. Amen.

Nguồn: https://www.leadlikejesus.com/devotionals/us

Người dịch: Anna Như Quỳnh