Mỗi công ty đều cần một Ana! – Every Company Needs an Ana!

0
1179

 

 “Oh shoot! No WiFi in this area either!” I had signed in to the free Internet at the Los Angeles airport. However, the signal was so weak in most gate areas that it was of no use. We had a long delay ahead of us, and I was tired of searching for a signal.

“Thật là! Trong khu vực này cũng không có wifi luôn!” Tôi đã đăng nhập vào Internet miễn phí tại sân bay Los Angeles. Tuy nhiên, tín hiệu rất yếu ở hầu hết các khu vực cửa ra vào và hầu như là không dùng được. Chúng tôi đã có một chuyến bay trì hoãn dài ở phía trước, và tôi đã rất mệt mỏi để tìm kiếm tín hiệu.

Nevertheless I stood up with phone in hand to walk out into the main corridor. And then I saw her. She had a bright orange vest with two words boldly printed on the back: ASK ME

Mặc dù vậy, tôi vẫn đứng dậy, cầm điện thoại trên tay và đi ra hành lang chính. Và rồi tôi thấy cô ấy. Cô mặc bộ vest màu cam sáng với hai chữ in đậm sau lưng: HỎI TÔI

There were several people surrounding her, and she addressed each of them in turn with a welcoming smile. I hesitated. After all, what could she possibly do about the WiFi in this major airport?

Có một vài người vây quanh cô, và cô lần lượt tiếp từng người một với một nụ cười chào đón. Tôi đã do dự. Sau cùng thì, cô ấy có thể giúp được gì trong khi Wifi là vấn đề chính trong sân bay này?

As soon as the last person was helped, I shared my situation with her.“Oh, the signal in this area is terrible,” she sympathized with me. “If it’s something important you need, I can let you use my phone’s hotspot.”

Sau khi người cuối cùng được giúp đỡ. Tôi đã chia sẻ tình hình của mình với cô ấy. “Oh, tín hiệu trong sân bay này rất tệ” – cô ấy tỏ vẻ thông cảm với tôi. “Nếu có việc gì quan trọng cần dùng đến wifi, tôi có thể chia sẻ dữ liệu di động từ điện thoại của tôi.”

I couldn’t believe this more than generous offer: connection to her personal data usage! I assured her that I had time to walk around in my search. I just wanted to text my family that we were delayed. Shortly after, I returned to let her know that she could direct others to a certain location where they could catch a strong signal. She thanked me and we chatted briefly about my upcoming flight.

Không thể tin được, đây quả là một lời đề nghị hào phóng: kết nối vào dữ liệu di động cá nhân của cô ấy! Tôi đảm bảo với cô rằng tôi có thời gian để đi vòng vòng tìm kiếm tín hiệu. Tôi chỉ muốn nhắn với gia đình tôi là chuyến bay của tôi đang bị trì hoãn. Không lâu sau đó, tôi quay trở lại và nói với cô ấy khu vực mà cô có thể hướng dẫn những người khác đến để kiếm tín hiệu wifi mạnh hơn. Cô ấy cảm ơn tôi và chúng tôi tán gẫu một lúc về chuyến bay sắp tới của tôi.

Such a simple but important job. Making travelers feel welcome and helping those with problems and questions. Ana Castro was perfectly positioned at Gate 22 in Terminal Two. She stood right in the path of newly arrived passengers who were searching for their baggage and transportation. She was also handy for travelers who had just cleared security and were hurrying to reach their gate. Coming and going, here was a warm and welcoming person to calmly address everyone who took her at her word and just asked her!

Đúng là một việc thật quan trọng. Làm cho những hành khách cảm thấy được chào đón và giúp họ với những vấn đề và câu hỏi. Ana Castro được sắp xếp đứng tại một vị trí hoàn hảo tại Cổng 22 thuộc Terminal 2. Cô ấy đứng ngay vị trí của những hành khách mới đến đang tìm hành lý và phương tiện di chuyển. Cô ấy cũng đứng gần khu vực những hành khách vừa mới xong thủ tục hải quan và đang vội vàng đi tới cổng ra. Người đến kẻ đi, cô luôn ấp áp và nồng nhiệt giúp đỡ tất cả những người hỏi và tin tưởng cô một cách bình tĩnh.

How many times have I entered a store or building or have been searching the aisles and there’s no one around? Sometimes there’s just a bank of elevators with a list of services or offices I might be looking for.

Đã bao nhiêu lần tôi đi vào một cửa hàng hoặc toà nhà hoặc tìm kiếm các lối đi nhưng không có ai ở đó để giúp đỡ? Đôi khi chỉ có những dãy dài thang máy với những danh sách các dịch vụ hoặc văn phòng mà tôi có thể tìm thấy thông tin từ đó.

How wonderful it would be to have someone available to reassure me I was in the right building or area. How helpful it would be to have a few people positioned in a large store who could guide me to an item. Or someone who steps from behind a reception counter to lead me through a maze of turns to reach my destination.

Thật tuyệt vời làm sao khi có ai đó sẵn sàng trấn an tôi rằng tôi đang ở đúng tòa nhà hoặc khu vực. Thật hữu ích khi có một vài người được bố trí trong một cửa hàng lớn có thể hướng dẫn tôi đến một mặt hàng. Hoặc ai đó bước ra từ phía sau quầy tiếp tân để dẫn tôi đi qua một mê cung các ngã rẽ để đến nơi tôi cần.

Actually those helpful experiences have happened to me. And I’m most grateful to the person who says, “Here, let me take you there or at least be sure you’re headed in the right direction.” Those are the Ana Castros who make a company or organization shine.

Thật ra những kinh nghiệm hữu ích này đã từng xảy ra với tôi. Và tôi cảm thấy vô cùng biết ơi với ai nói với tôi rằng “Đây, để tôi đưa bạn đến đó hoặc ít nhất chắc chắn rằng bạn đi đúng hướng.” Đây là những điều mà Ana Catros đã làm cho một công ty hoặc tổ chức toả sáng.

But sometimes the asking requires more than a simple answer. Sometimes we are asked to give of ourselves or our time beyond the requirements, beyond the job description. Especially when we have been given so much. Especially when we are given the privilege of being a leader. Especially when we recognize Who is doing the asking. For as our Lord Jesus says, “From everyone who has been given much, much will be demanded; and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked” (Luke 12:48b).

Nhưng đôi khi những lời đề nghị cần nhiều hơn là một câu trả lời đơn giản. Đôi khi chúng ta được yêu cầu cống hiến bản thân hoặc thời gian nhiều hơn những gì được yêu cầu, vượt xa những gì được nêu trong bảng mô tả công việc. Đặc biệt khi chúng ta đã được nhận quá nhiều. Đặc biệt khi chúng ta đã được trao đặc quyền của một nhà lãnh đạo. Đặc biệt khi chúng ta nhận ra rằng ai đang đưa ra lời yêu cầu. Như Chúa Giê-su đã nói rằng “Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Luca 12, 48)

Our Lord Jesus was entrusted by His Father with much. He wears the ultimate ASK ME sign. He says, “Come to me (ASK ME), all you who are weary and burdened, and I will give you rest” (Matthew 11:28). He tells me over and over to ask Him for small things and big things, important things and seemingly insignificant things. “Just ask! Don’t worry! I’ll hear you and I will answer!” (Luke 10:2; Luke 11:9; Luke 11:13; John 15:7; John 16:24; 1 John 5:14)

Chúa Giê-su của chúng ta được Cha của Ngài ủy thác rất nhiều. Ngài đeo bảng hiệu quan trọng “HỎI TÔI”. Ngài nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mat-thêu 11:28).” Ngài nói với tôi nhiều lần rằng hãy hỏi Ngài về những điều nhỏ nhặt và những điều lớn lao, những điều quan trọng và những điều dường như không đáng kể. “Hãy xin! Đừng sợ! Ta sẽ nghe và sẽ ban cho!” (Lu-ca 10:2; Lu-ca 11:9; Lu-ca 11:13; Gioan 15: 7; Gioan 16:24; 1 Gioan 5:14)

And for my most important search, the plea for forgiveness, my Lord Jesus positioned Himself perfectly … on the cross to die in the place of my sinful words and thoughts and actions.

Và đối với cuộc tìm kiếm quan trọng nhất của tôi, lời cầu xin tha thứ, Chúa Giê-su của tôi đã đặt chính mình một cách hoàn hảo trên thập tự để chết thay cho những lời nói và suy nghĩ và hành động tội lỗi của tôi.

I should always have an ASK ME sign on my back as I go through life. I should be available to help others in need. It’s my earthly privilege to serve! But I also need to be wearing that sign when those who are seeking the load of guilt to be lifted from their lives need the answer of forgiveness and grace (1 Peter 3:15).

Tôi nên luôn luôn có dấu hiệu “HỎI TÔI” trên lưng của mình khi mình đi vào cuộc sống. Tôi nên sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Đó là sứ vụ trần gian mà tôi cần phải phục vụ. Nhưng tôi cũng cần phải đeo dấu hiệu đó khi những người đang tìm kiếm gánh nặng tội lỗi được gỡ bỏ khỏi cuộc sống của họ cần câu trả lời của sự tha thứ và ân sủng (1 Phê-rô 3:15).

Most of all I should be perfectly positioned … not shirk from those places that God has put me in … the leadership roles where I can make a difference and be of help to others.

Trên tất cả tôi nên đặt mình vào một vị trí hoàn hảo… không chỉ ở những nơi mà Thiên Chúa đã đặt tôi vào … vị trí lãnh đạo nơi có thể tạo ra sự khác biệt và hữu ích cho những người khác.

And it’s not helpful if I hide behind an office door or title. Instead I need to be accessible physically and with a listening spirit to help, guide, or, like Ana, maybe just bring a little joy into someone’s day.

Và nó không có ích khi tôi trốn đằng sau cánh cửa văn phòng hay chức danh của mình. Thay vì tôi cần để cho mọi người tìm thấy với một tâm thái muốn giúp đỡ, chỉ dẫn, hoặc như Ana, có thể tôi chỉ cần mang một chút niềm vui vào một ngày của ai đó.

Marian Hanh Doan dịch

Tác giả:

 

Christine Vogelsang

Christine Vogelsang is a teacher, musician, pastor’s wife, and mother of three adult children. For almost forty years her family enjoyed the love of congregations in Tennessee, Arkansas, and Southern California. She has earned her master’s degree in education, taught at various schools (from kindergarten to college) and served as music director for twenty-five years at their last church.

While writing and speaking about the joy of being God’s child has always been a part of her life, it wasn’t until her weekly inspirational blogs (restoringthejoy.net) gained an international following that Christine decided to publish her first book. She has also written and produced three plays about people and events in the Gospels that bring these ancient stories to life.

Christine and her husband have retired from full time church work; however, her blog ministry continues to grow. She recently completed her Restoring the Joy: Leaving My Guilt at the Cross book series (available through Amazon) and is scheduling more speaking engagements that highlight her spiritual passion: joy without guilt!