Nếu Mô-sê và Aaron có thể hoạt động như một đội, mọi người đều có thể làm được – If Moses and Aaron Could Function as a Team, Anyone Can

0
910

When Moses and his older brother Aaron were both in their eighties, God assigned them to a team with a very demanding, long-lasting, almost impossible task. Working together for 40 years, they successfully completed their assigned task of bringing Israel to the river Jordon, across from the Promised Land, when the nation was ready to enter it.

Khi Mô-sê và anh trai Aaron đều ở độ tuổi tám mươi, Chúa đã giao họ cho một nhóm với những nhiệm vụ rất khó khăn, lâu dài, gần như không thể. Làm việc cùng nhau trong 40 năm, họ đã hoàn thành thành công nhiệm vụ được giao là đưa Israel đến dòng sông Jor-dan, tiến vào Đất Hứa.

We know for certain, Moses’ work pleased God, who called him “… more humble than anyone else on the face of the Earth” (Numbers 12: 3) and “most faithful in all my house” (v.6). After his death, the Bible also records, “Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face …” (Deuteronomy 34:10.

Chúng ta biết chắc chắn rằng, Mô-sê đã làm nhiều việc đẹp lòng Đức Chúa, người gọi ông là “…người khiêm nhường hơn bất kì ai trên mặt đất (Dân số 12:3) và “trung tín nhất trong nhà của ta” (v.6). Sau khi ông chết, Kinh Thánh đã chép lại rằng, “Trong Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà Đức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt” (Đệ Nhị Luật 34:10)

Moses’ personality style matched his leadership task

Phong cách của Mô-sê phù hợp với nhiệm vụ lãnh đạo của ông

At the “bush,” Moses was not eager to accept God’s call to lead Israel out of Egypt to the Promised Land (Exodus 3:7-10). Instead, Moses pleaded, “… please send someone else.” (Exodus 4:13). God ignored his plea and sent Moses on his way to Egypt to lead Israel, estimated at about two million people, to the Promised Land. God assigned Moses’ brother Aaron as his assistant and spokesman, thereby creating a team of two brothers (Exodus 4:15-16).

Lúc đối diện với “bụi cây”, Mô-sê không hào hứng nhận lãnh lời đề nghị của Thiên Chúa để đưa Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập và đi về miền Đất Hứa (Xuất Hành 3:7-10). Thay vào đó, Mô-sê cầu xin rằng, “…lạy Chúa xin sai người khác.” (Xuất Hành 4:13). Thiên Chúa đã phớt lờ đề nghị của Mô-sê và sai ông đi đến Ai Cập để dẫn dắt dân Ít-ra-en, ước tính có khoảng 2 triệu người, đi về miền Đất Hứa. Thiên Chúa đã sai anh trai của Mô-sê là Aaron làm người phụ tá và đại diện cho ông, từ đó thành lập một đội gồm có 2 anh em (Xuất Hành 4:15-16).

DISC explains Moses’s leadership style

DISC giải thích phong cách lãnh đạo của Mô-sê

If you are familiar with either the Classic or Biblical DISC personality profiles/styles, you may recognize that Moses displayed a composite personality style with qualities of both “D” and “C” personality styles.

Nếu bạn đã quen thuộc các nhóm tính cách cổ điển hoặc nhóm tính cách theo mô hình Kinh Thánh DISC, bạn có thể nhận ra rằng Mô-sê thể hiện một phong cách cá tính tổng hợp với các phẩm chất của cả hai phong cách cá tính của nhóm D và nhóm C.

As a “D,” he was decisive, determined, goal directed, not easily pushed around by others, and was comfortable and at peace with his position of authority and leadership for about 40 years.

Là một người thuộc nhóm D, ông ấy rất quyết đoán, cụ thể, định hướng mục tiêu, không dễ bị gây áp lực bởi người khác, và đã rất thoải mái và bình yên ở vị trí quyền lực và lãnh đạo trong vòng 40 năm.

As a “C,” he was capable of processing volumes of data (Exodus 18:17-23), analytical in thinking, logical, and capable of reasoning with the best; his reasoned plea to God to spare the life of Israel on Mount Sinai, when God caught them worshiping an idol, is a fine example of his calm reasoning skills under pressure (Exodus 32:11-14).

Là một người thuộc nhóm “C”, ông ấy có đủ khả năng thu thập khối lượng lớn dữ liệu (Xuất Hành 18:17-23), phân tích lý luận, tư duy lô-gíc, và khả năng đặt câu hỏi với điều tốt nhất, lý do ông cầu xin Chúa giữ lấy mạng sống của dân Ít-ra-en trên núi Si-nai, khi mà Chúa bắt gặp họ đang thờ phượng ngẫu tượng, là một ví dụ tốt cho khả năng điềm tĩnh một cách có lý lẽ khi đang bị áp lực (Xuất Hành 32:11-14).

Moses’ task of leading a nation of about two million unruly people (God described them as, “stiff-necked people,” Exodus 32:9) through the Sinai desert, with no permanent land to call their own, must have been extremely challenging; perhaps the most difficult leadership task in recorded history. It called for prolonged dedication and conscientiousness on the part of Moses; these are qualities found in “C” personality styles.

Nhiệm vụ của Mô-sê là lãnh đạo một quốc gia gồm 2 triệu người ngang bướng (Thiên Chúa đã mô tả họ là “những người cứng đầu cứng cổ”, Xuất Hành 32:9) qua khỏi sa mạc Si-nai, khi không có miền đất nào là thuộc về họ, chắc chắn đây là một điều đầy thách thức, có thể là điều khó nhất trong việc lãnh đạo đã được ghi nhận lại trong lịch sử. Nó đòi hỏi sự cống hiến và tận tâm của Mô-sê, đây là những tố chất được tìm thấy trong đặc điểm tính cách người nhóm “C”.

Aaron failed as a leader but thrived as High Priest

Aaron thất bại với cương vị là một nhã lãnh đạo nhưng đã trở thành một vị Thượng Tế

At Mount Sinai, when Moses was on the top of the mountain conversing with God, Aaron was the de facto leader for 40 days. Aaron failed precipitously at this temporary task by enabling the worship of a golden calf demanded by the people, whom he was expected to “lead.” When Moses came down the mountain to see what was going on,

Tại núi Sinai, khi Moses ở trên đỉnh núi trò chuyện với Chúa, Aaron là người lãnh đạo thực tế trong 40 ngày. Aaron đã thất bại một cách nhanh chóng trong nhiệm vụ tạm thời này bằng cách cho phép thờ cúng một con bê vàng mà người dân yêu cầu – những người được mong chờ là sẽ được “lãnh đạo” bởi Aaron. Và khi Mô-sê xuống núi đã chứng kiến chuyện đó đã xảy ra,

“Moses saw that the people were running wild and that Aaron had let them get out of control and so become a laughingstock to their enemies” (Exodus 32:25).

“Ông Mô-sê thấy dân chạy trốn, vì ông Aharon đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thù của họ” (Xuất Hành 32:25)

At the first meeting between the brothers after the disastrous failure of Aaron, Moses asked his older brother, “What did these people do to you, that you led them into such great sin?” (Exodus 33:21). The wording of this question is a clue to Aaron’s personality style.

Trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai anh em về thất bại thảm hoạ của Aaron, Mô-sê hỏi anh trai của mình, “Những người này đã làm điều gì với anh mà anh để cho họ phạm phải một lỗi lầm to lớn đến vậy?” (Xuất Hành 33:21). Những từ ngữ trong câu hỏi này là kết luận cho đặc điểm tích cách của Aaron.

The question implies, a) Aaron can be pushed by others to do things that are wrong and sinful, b) he can be influenced by others, and c) he can succumb to pressures from others. Thus, the wording of the question by Moses reveals that Aaron lacked key features of the “D” personality style.

Câu hỏi nhấn mạnh, a) Aaron có thể bị những người khác ép buộc để làm những việc sai trái và tội lỗi b) Ông ấy có thể bị ảnh hưởng bởi người khác và c) Ông ấy có thể chịu thua trước những áp lực từ người khác. Do đó, những từ ngữ trong câu hỏi của Mô-sê đã tiết lộ rằng Aaron thiếu đi đặc tính của những người thuộc nhóm tính cách “D”.

On the DISC personality style framework, Aaron appears to be an “I” personality, which is associated with good communication skills and people orientation. God confirms the communication skills of Aaron, when God said this to Moses:

“What about your brother, Aaron the Levite? I know he can speak well … He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him” (Exodus 4:14-16).

Trong mô hình tính cách DISC, Aaron thể hiện mình là người thuộc nhóm tính cách I, nhóm liên quan tới kỹ năng giao tiếp tốt và định hướng con người. Thiên Chúa xác nhận kỹ năng giao tiếp của Aaron, khi Thiên Chúa nói với Mô-sê rằng:

“Về anh trai của con thì sao, Aaron the Levite? Ta biết hắn có khả năng ăn nói giỏi… Hắn có thể đại diện con để nói chuyện với người khác, và như thể hắn là cái miệng của con, và như thể con là Thiên Chúa của hắn. (Xuất Hành 4:14-16).

They worked together regardless of personality differences

Họ làm việc cùng nhau mặc dù tính cách khác nhau

At Mount Sinai, Aaron failed as a leader when Moses was gone 40 days. This is what Moses said about that “golden calf” episode of Aaron:

Trên núi Si-nai, Aaron đã thất bại với vai trò lãnh đạo khi Mô-sê đi vắng trong vòng 40 ngày. Đây là điều Mô-sê đã nói về sự kiện “con bê vàng” của Aaron:

And the Lord was angry enough with Aaron to destroy him, but at that time I prayed for Aaron too. Also I took that sinful thing of yours, the calf you had made, and burned it in the fire. Then I crushed it and ground it to powder as fine as dust and threw the dust into a stream that flowed down the mountain (Deuteronomy 9:20-21).

Thiên Chúa đã tức giận đến nỗi có thể huỷ diệt anh, nhưng vào lúc đó tôi đã cầu xin cho Aaron. Tôi đã cầm lấy món đồ tội lỗi đó của anh, con bê mà anh đã làm, và thiêu đốt nó trong lửa. Sau đó tôi đập vỡ và nghiền nát nó thành tro bụi và thả trôi theo dòng suối chảy xuống ngọn núi (Đệ Nhị Luật 9: 20-21)

When God asked Moses to anoint Aaron as the first priest to the Nation (Exodus 40:13), Moses did not object to it saying, “He led the entire nation away from you by enabling them to worship a golden calf that he crafted. He is unfit, Lord, why not appoint someone else?”

Khi Thiên Chúa sai Mô-sê xức dầu cho Aaron để ông trở thành người mục tử đầu tiên của quốc gia (Xuất Hành 40:3), Mô-sê đã không phản đối mà nói rằng, “Anh ta đã đưa cả quốc gia đi xa khỏi Ngài bằng cách cho phép họ thờ cúng một con bê vàng mà anh ta đã tạo thành. Anh ấy không thích hợp, lạy Đức Chúa, sao Ngài không chỉ định người khác?”

When siblings or spouses are as different as Moses and Aaron, they may lack respect for each other, or even dislike each other. Moses and Aaron should inspire team members, couples and siblings to work together through mutual respect even when their personalities are far apart. In the case of Moses and Aaron, God put them together knowing they had different personalities and associated skills (Exodus 4: 14-16).

Khi những người anh em ruột thịt hay vợ chồng có tính cách khác nhau như Mô-sê và Aaron, họ có thể thiếu tôn trọng nhau, hoặc thậm chí là không thích nhau. Mô-sê và Aaron có thể tạo cảm hứng cho những người trong đội, cặp đôi và anh em làm việc cùng nhau trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau khi mà tính cách khác xa nhau. Trong trường hợp của Mô-sê và Aaron, Thiên Chúa đã đặt họ làm việc chung vì Ngài biết rằng họ có đặc điểm tính cách khác nhau và những kỹ năng liên quan (Xuất Hành 4:14-16)

Team members with vastly different personality styles may never understand each other fully. To overcome this, make extra attempts to understand members of your team with personality styles that are unlike yours’, and make concessions to accommodate a team member endowed with a personality style that is other than yours’.

Những thành viên trong nhóm với những đặc điểm tính cách khác nhau có thể không bao giờ hiểu những người khác một cách trọn vẹn. Để khắc phục điều này, hãy cố gắng hiểu thêm các thành viên trong nhóm của bạn với đặc điểm tính cách không giống với bạn, và nhượng bộ để phù hợp với thành viên đặc điểm tính cách khác với phong cách của bạn.

If Moses and Aaron with vastly different personality styles could work together to complete their difficult task successfully over a period of 40 years, anyone can.

Nếu Mô-sê và Aaron với những đặc điểm tính cách vô cùng khác nhau có thể làm việc cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn trong thời kì 40 năm, mọi người đều có thể làm được.

 Marian Hanh Doan dịch

Tác giả:

Paul Swamidass

Paul Swamidass, Ph.D. is Professor Emeritus, Harbert College of Business, Auburn University, Auburn, AL, USA. INTEREST: Leadership training for leaders of Christian organizations. He has published some articles on Christian leadership and contributed to some Christian-leadership training in India in partnership with The Kerusso Institute for Global Leaders