Overlooked Opportunities – Những Cơ Hội Bị Bỏ Lỡ

0
1597

Our work, career, church, and community leadership roles are often the first things that come to mind when we think about leadership. These public spheres of influence may seem to offer the most potential for pointing to Jesus as the greatest leadership role model of all time. Yet few of us would say that leaders in these settings have been the most influential in our lives. Typically, our lives have been most shaped by those with whom we have close, personal relationships—parents, family members, intimate friends. Are you investing as much in your life-role leadership opportunities as you do in your formal leadership roles?

Công việc, sự nghiệp, nhà thờ, và vai trò lãnh đạo cộng đồng của chúng ta thường là điều đầu tiên bạn cần lưu ý khi nghĩ về lãnh đạo. Những phạm vi ảnh hưởng này dường như có thể cung cấp nhiều tiềm năng nhất để hướng đến Chúa Giêsu như là mẫu gương lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta có thể nói rằng các nhà lãnh đạo trong những bối cảnh này có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thông thường, cuộc sống của chúng ta đã được định hình nhiều nhất bởi những người mà chúng ta có mối quan hệ cá nhân, gần gũi – cha mẹ, thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết. Bạn có đang đầu tư cho những cơ hội lãnh đạo trong cuộc sống nhiều như trong vai trò lãnh đạo trong công việc chính thức của mình?

And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.—Colossians 3:17

Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong ngôn ngữ hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Cha. (Cô-lô-sê 3:17)

Prayer: Lord Jesus, show us how to love, value, and serve those closest to us, so that they experience Your love, want to know You better, and follow You more closely because of us. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin chỉ cho chúng con cách để yêu thương, tìm giá trị và phục vụ những người gần gũi nhất với chúng con, để họ trải nghiệm tình yêu thương của Ngài, muốn biết Ngài nhiều hơn và gần gũi Ngài hơn vì chúng con. Amen.