Thực thi

0
1796

Thực thi

Hôm nay, chúng tôi muốn nhìn đến khía cạnh thực thi của lãnh đạo.
Viễn cảnh và định hướng rõ ràng là trách nhiệm của nhà lãnh đạo. Khi nó chuyển qua khía cạnh thực thi, hình kim tự tháp của lãnh đạo phải được quay ngược xuống, và thẩm quyền cho phần thực thi phải được giao lại cho những người bạn lãnh đạo. Bạn cảm thấy thế nào với việc ủy quyền phần thực thi cho những người bạn lãnh đạo?
Nắm giữ quyền lực và quản lý vi mô người khác chắc chắn là một cách để trở thành nhà lãnh đạo không hiệu quả.
Khi bạn lắng nghe bài chia sẻ ngày hôm nay, hãy suy nghĩ về việc bạn làm tốt đến đâu trong phần thực thi như một nhà lãnh đạo.
Hãy lắng nghe bài chia sẻ tại đây:

GỢI Ý ĐỂ SUY NGHĨ 
Đây là một vài điều chúng tôi muốn bạn suy nghĩ trong suốt hành trình sau khóa lãnh đạo như Giêsu:
1. Bạn thường xuyên trao trách nhiệm và ủy quyền cho người khác như thế nào?
2. Bạn trao quyền và trang bị cho những người bạn lãnh đạo với những điều cần thiết để thực thi viễn cảnh và định hướng của bạn như thế nào?

GỢI Ý ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Chúng ta có thể hiểu biết rộng nhưng những hiều biết đó không giúp chúng ta biến đổi. Việc ứng dụng hiểu biết và sự ngôn ngoan sẽ khiến chúng ta sống và lãnh đạo như Giêsu.
1. Hãy đọc sách Đệ Nhi Luật chương 1 và suy nghĩ đến việc Mô-sê đã giao quyền cho những người khác như thế nào.
2. Hãy giao một nhiệm vụ bạn đang giữ cho riêng mình cho ai bạn tin tưởng. Hãy ủy quyền và trang bị để họ thực thi nhiệm vụ đó.

LỜI ĐỂ SỐNG
“Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.” Mat thêu 9:8